Informatie Wondzorgen

Vanaf heden kan u bij ons rechtstreeks terecht, om uw wonden te verzorgen. Voordien was echter een voorschrift vereist, dat is nu niet langer meer nodig!
We gaan als volgende te werk. Na telefonisch contact, nemen wij de zorg op en komt de verpleegkundige bij u thuis langs om een foto van uw wonden te maken en het zo rechtstreeks samen op te volgen met uw arts. Op deze manier kunnen wij u sneller helpen en hoeft u niet langer te wachten op de gevraagde documenten.
Het materiaal dat nodig is voor de verzorging van de wonden zal u zelf moeten voorzien.
Daarvoor kan u bij uw apotheek terecht.

 

Zelfstandigen de vergeten groep in de zorg

Zelfstandig thuisverpleegkundigen trekken, net zoals hun andere zelfstandige collega’s in de zorg, aan de alarmbel.

Krantenkoppen op 1 juni 2022: “Meer geld voor de zorgsector: premie voor gespecialiseerde verpleegkundigen, betere verloning en hogere eindejaarspremie”… maar zelfstandig verpleegkundigen blijven op hun honger.

De torenhoge inflatie zorgt bij velen voor ongerustheid. Tal van artikels gaan momenteel over het al dan niet verliezen van koopkracht. Door de automatische indexering van de lonen is er echter voor werknemers in de zorg een mechanisme ingebouwd dat ervoor zorgt dat het effect van de inflatie wordt opgevangen. Hun loon stijgt evenredig mee met de levensduurte.

Typisch aan de zorg, en specifiek aan de gezondheidszorg die geregeld wordt op niveau van het RIZIV, is echter dat de prijzen van de honoraria vastgelegd worden aan het begin van elk jaar. En deze worden gebaseerd op gegevens van nog eens een aantal maanden ervoor. Dit jaar betekende dat een verhoging met 0,79%.

… ruim onvoldoende om de inflatie mee op te vangen: in de maand mei bedroeg het gemiddelde inflatiecijfer in België 8,97%. Achter dat inflatiecijfer gaat een zeer complexe werkelijkheid schuil.
Economen hebben erop gewezen dat de koopkracht in België beschermd wordt via de indexkoppeling…van de lonen. Zelfstandige zorgverstrekkers kunnen hier NIET van genieten, zij moeten het doen met de verhoging van 0,79% (weliswaar vanaf juni 2022 verhoogd met 2%).  Voor hen is er geen enkel beschermingsmechanisme tegen de inflatie.

Binnen de thuisverpleging een groot probleem, mede omdat de stijgende brandstofprijzen direct impact hebben op hun kosten. De groep van zelfstandigen, die goed is voor 60% van de thuisverpleegkundigen in België, staat volledig in de kou. De enige oplossing is dat onze zelfstandig verpleegkundigen meer werken. Dit is moeilijk te verzoenen met de pogingen van onze overheden om zorg attractiever te maken. Zeker niet als we weten dat er sinds 2019 een recurrent bedrag van 48 miljoen euro is voorzien dat specifiek bedoeld is voor de zelfstandig verpleegkundigen. Dit bedrag, wat oorspronkelijk diende om meer mensen in de zorg te krijgen, blijft sindsdien onaangeroerd.

Ook voor de werkgevers in de zorg geldt een gelijkaardig probleem; van hen wordt verwacht dat ze de indexering van de lonen betalen zonder dat ze zelf hiervoor vergoed worden via de indexering van de honoraria.

Het invoeren van remgelden, waarbij patiënten bijkomend moeten betalen voor hun zorg, komt hiermee terug op de onderhandelingstafel. Het invoeren ervan zal zowel voor patiënt als voor de zorgverlener gevolgen hebben en zal zeker de administratieve last voor de verpleegkundigen niet verlagen.

Wij roepen minister Vandenbroucke dan ook op om met de zelfstandig verpleegkundigen in dialoog te gaan en af te stappen van het eenzijdig beeld van de gezondheidszorg, waarbij enkel naar oplossingen wordt gezocht voor loontrekkenden.

Vertegenwoordigers van de zelfstandige thuisverpleging: KZTV en e-Vita

REACTIE OP DE VERSCHENEN NIEUWSBERICHTEN OVER WANPRAKTIJKEN IN DE THUISVERPLEGING

REACTIE OP DE VERSCHENEN NIEUWSBERICHTEN OVER WANPRAKTIJKEN IN DE THUISVERPLEGING

Wellicht zag je onlangs het onderzoek van HLN en VTM Nieuws rond getuigenissen over wanpraktijken in de thuisverpleging verschijnen. Vanuit Mederi distantiëren we ons van de toegepaste praktijken die vermeld worden in het artikel.

Deze manier van handelen is niet representatief voor de duizenden thuisverpleegkundigen die zorgen verlenen vanuit professionaliteit en betrokkenheid. Als organisatie thuisverpleging is het onze plicht om de keuzevrijheid van de patiënt te vrijwaren en tegelijk onze praktijken te beschermen tegen de bizarre omstandigheden waarin patiënten worden overtuigd om door een andere verpleegkundige te worden verzorgd. Het maakt niet uit wie een dergelijke houding aanneemt tegenover kwetsbare patiënten en hun familie, ze is verwerpelijk.

Het kan niet dat een sector gedwongen wordt om zichzelf te beschermen omdat bepaalde bedrijven amper rekening houden met een ethische code. Keuzevrijheid van de patiënt mag dan al een waardevol element zijn van onze Belgische gezondheidszorg, het heeft pas enige waarde als de patiënt ook op een correcte manier wordt geïnformeerd.

Dat hulpbehoevende personen onder druk worden gezet door hen te vertellen dat ze hun zorg dreigen te verliezen als ze niet ingaan op het voorgestelde aanbod is nooit ok. Als geld het overneemt van intrinsieke ethische waarden als empathie en inleving met hulpbehoevende personen, waarvan we nog steeds overtuigd zijn dat de meeste zorgverstrekkers ze hebben, dan blijft niets meer over van ons systeem.

Als zorg wordt herleid tot een handelsproduct, is de basis weg.

Meer dan ooit is er nood aan ethisch zorgondernemerschap, meer dan ooit moeten foute praktijken aangepakt worden, waar ze ook gebeuren. Het is niet omdat iets niet wordt bestraft dat het goed is. Als zorgverlener kies je zelf welke waarden je toepast; laat dit iedereen aanzetten tot nadenken en laat vooral de sector nu zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. Het charter thuisverpleging is belangrijk, de reactie van onze beleidsmakers eveneens.

Bescherming voor jouw praktijk
Omwille van de dubieuze manieren waarop in realiteit helaas gehandeld wordt met patiënten, hebben we vanuit Mederi een bescherming ingebouwd voor jouw praktijk. Bij het ondertekenen van het contract met de praktijk gaat de zorgverlener ermee akkoord een eventuele forfaitaire vergoeding te betalen. Indien bij vertrek van de zorgverlener de zorg voor de patiënten mee uit de praktijk wordt gehaald, en enkel dan, KAN de coördinator deze vergoeding aanrekenen aan de vertrekkende zorgverlener, nooit aan de patiënt.

De patiënt blijft dus volledig vrij om te kiezen voor zijn/haar zorgverlener. De forfaitaire vergoeding is niet verschuldigd voor de patiënten die door de persoonlijke relaties van de zorgverstrekker zijn aangebracht. Dit geeft geenszins een belemmering op de vrije keuze van de patiënt, maar gaat over de verantwoordelijkheid die de zorgverlener opneemt binnen de praktijk. Deze manier van werken is uiteraard getoetst bij onze juridische dienst en is juridisch dan ook perfect in orde.

De kans bestaat dat jouw patiënt een dergelijk document waarvan sprake in het artikel verwart met de GDPR-documenten. Deze laatstgenoemde documenten dienen net en enkel om de privacy van de patiënt te beschermen en kunnen dus zonder enige schrik door de patiënt ondertekend worden.

Zit je met vragen?
Je kan zoals steeds terecht bij jouw praktijkcoach. We luisteren graag!

Samenwerking

Zoals Bob Dylan reeds 58 jaar geleden visionair bezong:

Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
And you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

(Vrij vertaald: Kom samen mensen,
waar je ook bent.
Geef toe dat het water
om je heen is gestegen.
En aanvaard dat je spoedig
tot op het bot doorweekt zult zijn.
Als je tijd voor jou
het redden waard is,
dan kun je beter gaan zwemmen.
Anders zul je zinken als een baksteen.
Want de tijden veranderen.)

De tijden veranderen. En dat dat dankzij de coronacrisis in stroomversnelling gebeurt, hoeven we je niet uit te leggen.

Het water om ons heen stijgt, en bij de verpleegkundige die zich enkel richt tot het verlenen van basiszorg staat het misschien al aan de lippen. Maar bij Mederi zitten sterke zwemmers, mensen die niet stilzitten maar vooruit hebben gekeken. Mensen die weten wat er in de sector en in de wereld beweegt.

Net daarom hebben we de laatste 2 jaar gewerkt aan een structurele samenwerking met thuiszorgorganisatie i-mens. We willen jou over deze samenwerking inlichten omdat we het belangrijk vinden dat je weet waarom we dit doen. En daar zijn tal van redenen voor, onder andere:

 • Ziekenhuizen zijn steeds meer op zoek naar totaaloplossingen bij ontslag van een patiënt; oplossingen die soms hoog technisch, soms multidisciplinair zijn en niet geografisch beperkt.
 • Mensen willen langer thuisblijven, om welke reden dan ook. Met de steeds groter wordende vergrijzing gaat het aantal zorgbehoevenden thuis alleen maar groeien. Helaas groeit het aantal thuisverpleegkundigen niet in verhouding mee. Dankzij de samenwerking met i-mens kunnen we de juiste zorgverlener (poetshulp, verpleegkundige, gezinszorg, zorgkundige, …) op de juiste plaats inschakelen. Hierdoor vergroten we de efficiëntie binnen de thuiszorg en maken we het haalbaar om meer mensen kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg te bieden.
 • De samenwerking biedt mogelijkheid tot de combinatie van loondienst en zelfstandig statuut doorheen de carrière, de zogenaamde ‘hybride loopbaan’.
 • Dankzij het brede aanbod aan zorg kunnen we met nieuwe initiatieven de zorgmarkt op. We hebben vanuit het verleden geleerd dat vanuit de thuisverpleging alleen dergelijke initiatieven opstarten onhaalbaar is. Samen kan je meer!
 • Voor mutualiteiten of andere grote doorverwijzers is werken met 1 aanspreekpunt van groot belang. Bovendien stijgt onze zorggarantie en -kwaliteit door de grootte van het zorgverlenersaanbod.
 • Ook rond digitalisering in de zorg hebben we gezamenlijke stappen gezet: zowel i-mens als Mederi participeert in zorgcentrale Z-Plus. Ook hier weer: zorg op afstand vergt een hoge inzet van middelen en kan je moeilijk enkel met thuisverpleging doen.

COVID-UPDATE: Richtlijnen in functie van coronabarometer

Vanaf 22 maart 2022 zullen de richtlijnen met betrekking tot COVID-19 in de thuiszorg worden afgestemd op de coronabarometer. Het Overlegcomité houdt bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en heeft specifiek aandacht voor de geestelijke gezondheid. De algemene hygiënische maatregelen blijven van toepassing, ongeacht de kleurcode. Afhankelijk van de kleurcodes werden er adviezen opgesteld voor het dragen van het mondneusmasker.

Sinds 7 maart 2022 zijn we overgeschakeld naar code geel.

Concreet wilt dit zeggen dat een chirurgisch mondmasker gedragen wordt door iedere medewerker en vrijwilliger in onderstaande situaties:

 • bij het verlenen van elke zorg met een nabij fysiek contact (vb: hygiënische zorg) ongeacht of deze zorg plaatsvindt in de woning van de gebruiker of in het centrum voor dagopvang (CDO) of het lokaal of regionaal dienstencentrum (LDC / RDC);
 • in binnenruimten (o.a. de thuisomgeving, het CDO/ het LDC) wanneer de medewerker of vrijwilliger een gekend hoog risicocontact had, en dat tot en met 7 dagen na het laatste hoog risico contact;
 • indien de medewerker of vrijwilliger met milde ziektesymptomen mag gaan werken (minstens na het doorlopen van de op dat moment geldende teststrategie voor COVID-19)

Het FFP2-mondneusmasker moet gebruikt worden wanneer men zorg- en ondersteuning biedt bij een COVID-19 positieve gebruiker.

Het is aanbevolen voor gebruikers om tijdens de (zorg)contacten een mondneusmasker te dragen.
Indien de gebruiker symptomen heeft gerelateerd aan COVID-19 of COVID-19 positief is moet de gebruiker minimaal een chirurgisch mondneusmasker dragen tijdens de (zorg)contacten

Domus Medica vindt COVID-19-vaccinatie door apothekers geen goed idee

15 FEB 2022

PREVENTIE & GEZONDHEIDSPROMOTIE

COVID-19

coronavirus

Vandaag is de wet houdende de vaccinatie en de toediening door apothekers in verband met COVID-19 in de Kamercommissie Volksgezondheid van het federaal parlement goedgekeurd. Huisartsenvereniging Domus Medica vindt dit nochtans geen goed idee. Hoewel een hoge vaccinatiegraad uiteraard belangrijk is, vindt Domus Medica het essentieel dat dit gebeurt in een samenwerkingsmodel en niet in een concurrentiemodel.

De wet houdende de vaccinatie en de toediening door apothekers in verband met COVID-19 is afgelopen dinsdag goedgekeurd in de Kamer Volksgezondheid van het federaal parlement. Deze wet laat toe dat één bepaalde beroepsgroep ook kan vaccineren in het kader van COVID-19. Domus Medica betreurt deze beslissing en stelt vast dat de beroepsgroep van apothekers al jaren ijvert om de wet aan te passen, zodat zij ook kunnen vaccineren. Dr. Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica): “Deze wet is absoluut geen meerwaarde voor de bevolking. Hierdoor worden de financiële belangen van één beroepsgroep gediend en niet de belangen van de algemene bevolking.” 

Ook de Raad van State maakte belangrijke opmerkingen bij het wetsontwerp. Het meest in het oog springende is de bemerking dat een apotheek geen veilige omgeving is om de vaccinatie in het kader van COVID-19 te organiseren. Er is bijvoorbeeld veel ruimte nodig. Dr. Roel Van Giel: “Een hoge vaccinatiegraad is voor iedereen belangrijk, maar daarnaast heeft de bevolking recht op een goede en veilige organisatie van vaccinatie. Op geen enkel moment toont de beroepsgroep van apothekers hoe zij dit zien. Het is dan ook een aanfluiting voor al het werk dat huisartsen en specialisten nu al meer dan een jaar in de vaccinatiecentra doen om de vaccinaties veilig te laten verlopen. Domus Medica biedt daarom een alternatief, namelijk een samenwerkingsmodel waar de patiënt centraal staat en de huisarts een sleutelfiguur is.” 

Voor de huisartsenvereniging kan een goed samenwerkingsmodel eruitzien zoals het pilootproject Kemp en Duin in Genk. In dit pilootproject stond de patiënt centraal met de huisarts als sleutelfiguur. De huisartsen nodigden de patiënten uit. Op niveau van de eerstelijnszone werden er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie van de vaccinatie, waarbij de expertise van apothekers en verpleegkundigen uitvoerig werd ingezet. In dit pilootproject waren apothekers onder andere verantwoordelijk voor het aanprikken van het flacon, het optrekken van het vaccin, … . Andere mogelijkheden binnen een samenwerkingsmodel is dat de apothekers de patiënten opbellen die moeilijk bereikbaar zijn door een huisarts. De resultaten van dit pilootproject zijn bijzonder bemoedigend.

Domus Medica heeft op verschillende momenten haar stem laten horen tegenover het beleid met betrekking tot deze wetgeving, alsook het alternatief uitgebreid voorgesteld. De huisartsenvereniging stelt echter vast dat hier geen gehoor aan gegeven is en betreurt dit ten zeerste. Ze houdt daarom de vinger aan de pols en zal haar leden de komende dagen uitgebreid informeren over het samenwerkingsmodel.

Dr. Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica

Hulde aan de Zorgondernemer

Laat dit eens een hulde zijn aan diegenen die niet rekenen met uren, die soms afgeschilderd worden als te zakelijk maar toch hun eigen middelen inzetten en riskeren voor andere mensen.
Laat dit eens een hulde zijn voor diegenen die geen indexering van hun loon zien, maar de inflatie moeten compenseren door meer te werken.
Laat dit eens een hulde zijn aan de zelfstandigen die op een ethische manier werken en zo de eer van ondernemerschap in de zorg hoog houden.
Laat dit eens een hulde zijn voor diegenen die we amper horen omdat ze hun tijd nodig hebben voor de mensen waarvoor ze zorgen.
Laat dit eens een hulde zijn voor de zelfstandigen en ondernemers in de zorg.
Als ze morgen stoppen, is de zorg een motor kwijt.
Hulde aan de zorgondernemer

Wat in tijden van tekorten aan verpleegkundigen? Een nieuwe visie

 

???????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????; ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????.

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding binnen het Vlaams Parlement organiseerde de voorbije weken in het Vlaams Parlement een tweeledige hoorzitting over meer handen aan het bed en over denkpistes om het personeelstekort in de zorg, in het bijzonder in de woonzorgcentra, op te vangen.
Dankzij een sterk oplossingsgerichte visie vanuit onze hoek (die u trouwens volledig kan nalezen via https://bit.ly/3NoWTyH) werd CEO van Mederi Willy Vertongen uitgenodigd als de expert ter zake om de (zelfstandige) thuisverpleging te vertegenwoordigen in deze materie.
Willy Vertongen CEO Mederi

Nieuw charter ethisch ondernemen in thuisverpleging

Thuisverpleging Antwerpen zet zich mee achter het Charter ethisch ondernemen in de zorg.

 

Intern: Nieuw charter ethisch ondernemen in thuisverpleging-image

Enkele zorgorganisaties hebben we een kwaliteitslabel ontwikkeld rond ethisch ondernemen in de thuisverpleging. Aan de hand van een charter maken we duidelijke afspraken rond enkele specifieke thema’s zoals de vrije keuze van patiënt en zorgverlener, de betaling voor zorgaanvragen, de afwerving van medewerkers en patiënten, etc.

Vandaag is er een deontologische code voor de Belgische verpleegkundigen. Die blijft uiteraard bestaan. Met dit charter willen we een stap verder gaan en een extra engagement nemen. Door bijkomende afspraken te maken, willen we op een objectieve, transparante en kwalitatieve manier omgaan en communiceren met patiënten, medewerkers in de thuisverpleging, andere zorgpartners en de overheid.

Dit charter schetst het kader om deze belofte in de praktijk waar te maken. Bovendien biedt het de nodige handvaten om steeds met een kritische blik naar onze eigen werking te kijken en die af te toetsen aan de gemaakte afspraken.

Meer informatie is te vinden op de website www.charterthuisverpleging.be.

De initiatiefnemers van dit charter zijn i-mens, Mederi, Wit-Gele Kruis, Zorgconnect, en VBZV. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 10.000 thuisverpleegkundigen in Vlaanderen.  

Omgaan met dementie uit het leven gegrepen

‘Goeiemorgen!!’ roep ik enthousiast als ik binnenkom.

Al enkele jaren komen we langs achter. Via de bijkeuken, die vol staat met blozende zelfgekweekte tomaten, om zo in de keuken en de woonkamer uit te komen.

 

‘Marceeel, goeiemooorrrgeeen’

 

Nog steeds geen Marcel te horen of te zien.

Hmmm, niet normaal…

 

Probleem is een beetje dat de Marcel zijn grijze massa niet meer zo vlot meewerkt. De laatste maanden heeft er een muis zich in genesteld alsof het een heerlijke emmentaler is, en eet heel rustig zijn buikje vol.

Verzadigd is dat muisje nog lang niet, vermits de gaten vermeerderen.

 

Maar goed, de Marcel…

Ik ga bescheiden op de toiletdeur aankloppen, je weet nooit.

Lastige is dat de Marcel zijn toiletdeur een deur is van een vroeger dokterskabinet. Geïsoleerd met mousse en bordeauxrood leder, sierlijk samengeperst  met bronzen nagels tot een  mooi  ruitvormig patroon.

 

lederen deur

 

Daar kan je nu eens op het gemak tot rust  komen, zonder dat iemand het door heeft.

Door een klein kiertje glurend merk ik dat Marcel niet van de rust aan het genieten is.

 

Na wat trappen lopen en zoeken tref ik Marcel aan in de garage, dik aangekleed en zijn fiets aan de hand.

Ik vraag hem waar hij naartoe gaat.

‘Naar mijn vrouw, we hebben afgesproken’ antwoord hij heel vastberaden.

 

Marcel zijn vrouw is lange tijd geleden overleden, ik heb haar nooit gekend. In zijn huisje zijn ook geen foto’s te bespeuren, en dat gesprek is er eigenlijk nooit geweest.  Hij is ook geen babbelaar,  nooit geweest en zal hij nooit worden.

Dan maar met de natte vinger…

 

‘Marcel,ist goed dak u eerst is door den douche haal en da we proper kleren zoeken? Zo kunde ook niet naar uw madam gaan hè’

Marcel bekijkt zijn handen, die vuil zijn van in zijn serre te wroeten. De nagels zien zwart van de blozende tomaatjes te plukken, en zijn kloven vertellen vele verhalen.

 

Dat ik gelijk had vond Marcel, een jonge nette dame zoals zijn madam verdient een nette heer waar de poetssterren rond fonkelen…

 

Marcel is geen alleenstaand geval, helaas.

In de loop van de jaren merk je dat men hier en daar vergeet, even in de war is, een keertje iets herhaald in het verhaal.

Het begint klein, het sluipt opvallend onopvallend en onuitgenodigd het leven binnen,er is niets aan te doen.

 

Mensen met eender welke vorm van dementie zijn niet altijd even gemakkelijk te benaderen. Ze weten niet altijd meer wie je bent, wat je komt doen.

Ze reageren blij en oprecht als ze je zien, ze kunnen boos zijn of ze wimpelen je af.

Zinnetjes zoals ‘alle Marie, ik kom u wassen, weet je dat niet meer??’bezorgen mij kiekeboebbels!

 

Nee, Marie weet dat niet meer…

Maar door het haar op die manier te zeggen, maak je haar erop attent dat ze het niet meer weet, waardoor Marie zich ongemakkelijk gaat voelen. Of verdrietig… of boos….

 

Daarom, een aantal visies  die ik zeer liefdevol meegeef, ze kunnen maar van pas  komen.

 

 • Spreekt niet tegen, geef gelijk
 • Niet mopperen over het heden, leef en reis met  hen mee naar hun verleden
 • Niet corrigeren, maar afleiden en waarderen
 • Leg de focus op wat wél kan
 • Vraag niet om dingen te herinneren, herinner samen
 • Zeg niet ‘dat heb ik al gezegd’, herhaal gewoon
 • Niets moet, alles mag. Oordeel niet
 • Doe niets met dwang, dat duurt alleen maar extra lang
 • Preken is voor in ade kerk, geruststellen is het betere werk