Samenwerking

Zoals Bob Dylan reeds 58 jaar geleden visionair bezong:

Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
And you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

(Vrij vertaald: Kom samen mensen,
waar je ook bent.
Geef toe dat het water
om je heen is gestegen.
En aanvaard dat je spoedig
tot op het bot doorweekt zult zijn.
Als je tijd voor jou
het redden waard is,
dan kun je beter gaan zwemmen.
Anders zul je zinken als een baksteen.
Want de tijden veranderen.)

De tijden veranderen. En dat dat dankzij de coronacrisis in stroomversnelling gebeurt, hoeven we je niet uit te leggen.

Het water om ons heen stijgt, en bij de verpleegkundige die zich enkel richt tot het verlenen van basiszorg staat het misschien al aan de lippen. Maar bij Mederi zitten sterke zwemmers, mensen die niet stilzitten maar vooruit hebben gekeken. Mensen die weten wat er in de sector en in de wereld beweegt.

Net daarom hebben we de laatste 2 jaar gewerkt aan een structurele samenwerking met thuiszorgorganisatie i-mens. We willen jou over deze samenwerking inlichten omdat we het belangrijk vinden dat je weet waarom we dit doen. En daar zijn tal van redenen voor, onder andere:

 • Ziekenhuizen zijn steeds meer op zoek naar totaaloplossingen bij ontslag van een patiënt; oplossingen die soms hoog technisch, soms multidisciplinair zijn en niet geografisch beperkt.
 • Mensen willen langer thuisblijven, om welke reden dan ook. Met de steeds groter wordende vergrijzing gaat het aantal zorgbehoevenden thuis alleen maar groeien. Helaas groeit het aantal thuisverpleegkundigen niet in verhouding mee. Dankzij de samenwerking met i-mens kunnen we de juiste zorgverlener (poetshulp, verpleegkundige, gezinszorg, zorgkundige, …) op de juiste plaats inschakelen. Hierdoor vergroten we de efficiëntie binnen de thuiszorg en maken we het haalbaar om meer mensen kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg te bieden.
 • De samenwerking biedt mogelijkheid tot de combinatie van loondienst en zelfstandig statuut doorheen de carrière, de zogenaamde ‘hybride loopbaan’.
 • Dankzij het brede aanbod aan zorg kunnen we met nieuwe initiatieven de zorgmarkt op. We hebben vanuit het verleden geleerd dat vanuit de thuisverpleging alleen dergelijke initiatieven opstarten onhaalbaar is. Samen kan je meer!
 • Voor mutualiteiten of andere grote doorverwijzers is werken met 1 aanspreekpunt van groot belang. Bovendien stijgt onze zorggarantie en -kwaliteit door de grootte van het zorgverlenersaanbod.
 • Ook rond digitalisering in de zorg hebben we gezamenlijke stappen gezet: zowel i-mens als Mederi participeert in zorgcentrale Z-Plus. Ook hier weer: zorg op afstand vergt een hoge inzet van middelen en kan je moeilijk enkel met thuisverpleging doen.

COVID-UPDATE: Richtlijnen in functie van coronabarometer

Vanaf 22 maart 2022 zullen de richtlijnen met betrekking tot COVID-19 in de thuiszorg worden afgestemd op de coronabarometer. Het Overlegcomité houdt bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en heeft specifiek aandacht voor de geestelijke gezondheid. De algemene hygiënische maatregelen blijven van toepassing, ongeacht de kleurcode. Afhankelijk van de kleurcodes werden er adviezen opgesteld voor het dragen van het mondneusmasker.

Sinds 7 maart 2022 zijn we overgeschakeld naar code geel.

Concreet wilt dit zeggen dat een chirurgisch mondmasker gedragen wordt door iedere medewerker en vrijwilliger in onderstaande situaties:

 • bij het verlenen van elke zorg met een nabij fysiek contact (vb: hygiënische zorg) ongeacht of deze zorg plaatsvindt in de woning van de gebruiker of in het centrum voor dagopvang (CDO) of het lokaal of regionaal dienstencentrum (LDC / RDC);
 • in binnenruimten (o.a. de thuisomgeving, het CDO/ het LDC) wanneer de medewerker of vrijwilliger een gekend hoog risicocontact had, en dat tot en met 7 dagen na het laatste hoog risico contact;
 • indien de medewerker of vrijwilliger met milde ziektesymptomen mag gaan werken (minstens na het doorlopen van de op dat moment geldende teststrategie voor COVID-19)

Het FFP2-mondneusmasker moet gebruikt worden wanneer men zorg- en ondersteuning biedt bij een COVID-19 positieve gebruiker.

Het is aanbevolen voor gebruikers om tijdens de (zorg)contacten een mondneusmasker te dragen.
Indien de gebruiker symptomen heeft gerelateerd aan COVID-19 of COVID-19 positief is moet de gebruiker minimaal een chirurgisch mondneusmasker dragen tijdens de (zorg)contacten

Domus Medica vindt COVID-19-vaccinatie door apothekers geen goed idee

15 FEB 2022

PREVENTIE & GEZONDHEIDSPROMOTIE

COVID-19

coronavirus

Vandaag is de wet houdende de vaccinatie en de toediening door apothekers in verband met COVID-19 in de Kamercommissie Volksgezondheid van het federaal parlement goedgekeurd. Huisartsenvereniging Domus Medica vindt dit nochtans geen goed idee. Hoewel een hoge vaccinatiegraad uiteraard belangrijk is, vindt Domus Medica het essentieel dat dit gebeurt in een samenwerkingsmodel en niet in een concurrentiemodel.

De wet houdende de vaccinatie en de toediening door apothekers in verband met COVID-19 is afgelopen dinsdag goedgekeurd in de Kamer Volksgezondheid van het federaal parlement. Deze wet laat toe dat één bepaalde beroepsgroep ook kan vaccineren in het kader van COVID-19. Domus Medica betreurt deze beslissing en stelt vast dat de beroepsgroep van apothekers al jaren ijvert om de wet aan te passen, zodat zij ook kunnen vaccineren. Dr. Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica): “Deze wet is absoluut geen meerwaarde voor de bevolking. Hierdoor worden de financiële belangen van één beroepsgroep gediend en niet de belangen van de algemene bevolking.” 

Ook de Raad van State maakte belangrijke opmerkingen bij het wetsontwerp. Het meest in het oog springende is de bemerking dat een apotheek geen veilige omgeving is om de vaccinatie in het kader van COVID-19 te organiseren. Er is bijvoorbeeld veel ruimte nodig. Dr. Roel Van Giel: “Een hoge vaccinatiegraad is voor iedereen belangrijk, maar daarnaast heeft de bevolking recht op een goede en veilige organisatie van vaccinatie. Op geen enkel moment toont de beroepsgroep van apothekers hoe zij dit zien. Het is dan ook een aanfluiting voor al het werk dat huisartsen en specialisten nu al meer dan een jaar in de vaccinatiecentra doen om de vaccinaties veilig te laten verlopen. Domus Medica biedt daarom een alternatief, namelijk een samenwerkingsmodel waar de patiënt centraal staat en de huisarts een sleutelfiguur is.” 

Voor de huisartsenvereniging kan een goed samenwerkingsmodel eruitzien zoals het pilootproject Kemp en Duin in Genk. In dit pilootproject stond de patiënt centraal met de huisarts als sleutelfiguur. De huisartsen nodigden de patiënten uit. Op niveau van de eerstelijnszone werden er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie van de vaccinatie, waarbij de expertise van apothekers en verpleegkundigen uitvoerig werd ingezet. In dit pilootproject waren apothekers onder andere verantwoordelijk voor het aanprikken van het flacon, het optrekken van het vaccin, … . Andere mogelijkheden binnen een samenwerkingsmodel is dat de apothekers de patiënten opbellen die moeilijk bereikbaar zijn door een huisarts. De resultaten van dit pilootproject zijn bijzonder bemoedigend.

Domus Medica heeft op verschillende momenten haar stem laten horen tegenover het beleid met betrekking tot deze wetgeving, alsook het alternatief uitgebreid voorgesteld. De huisartsenvereniging stelt echter vast dat hier geen gehoor aan gegeven is en betreurt dit ten zeerste. Ze houdt daarom de vinger aan de pols en zal haar leden de komende dagen uitgebreid informeren over het samenwerkingsmodel.

Dr. Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica

Hulde aan de Zorgondernemer

Laat dit eens een hulde zijn aan diegenen die niet rekenen met uren, die soms afgeschilderd worden als te zakelijk maar toch hun eigen middelen inzetten en riskeren voor andere mensen.
Laat dit eens een hulde zijn voor diegenen die geen indexering van hun loon zien, maar de inflatie moeten compenseren door meer te werken.
Laat dit eens een hulde zijn aan de zelfstandigen die op een ethische manier werken en zo de eer van ondernemerschap in de zorg hoog houden.
Laat dit eens een hulde zijn voor diegenen die we amper horen omdat ze hun tijd nodig hebben voor de mensen waarvoor ze zorgen.
Laat dit eens een hulde zijn voor de zelfstandigen en ondernemers in de zorg.
Als ze morgen stoppen, is de zorg een motor kwijt.
Hulde aan de zorgondernemer

Wat in tijden van tekorten aan verpleegkundigen? Een nieuwe visie

 

𝗜𝗻 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗸𝗼𝗿𝘁𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗹𝗲𝗲𝗴𝗸𝘂𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲𝗻 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗱𝗲 𝘇𝗲𝗹𝗳𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗯𝗿𝗼𝗼𝗱𝗻𝗼𝗱𝗶𝗴; 𝗲𝗲𝗻 𝗽𝘂𝘇𝘇𝗲𝗹𝘀𝘁𝘂𝗸𝗷𝗲 𝗯𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗽𝗹𝗼𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴𝘀𝗴𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲.

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding binnen het Vlaams Parlement organiseerde de voorbije weken in het Vlaams Parlement een tweeledige hoorzitting over meer handen aan het bed en over denkpistes om het personeelstekort in de zorg, in het bijzonder in de woonzorgcentra, op te vangen.
Dankzij een sterk oplossingsgerichte visie vanuit onze hoek (die u trouwens volledig kan nalezen via https://bit.ly/3NoWTyH) werd CEO van Mederi Willy Vertongen uitgenodigd als de expert ter zake om de (zelfstandige) thuisverpleging te vertegenwoordigen in deze materie.
Willy Vertongen CEO Mederi

Nieuw charter ethisch ondernemen in thuisverpleging

Thuisverpleging Antwerpen zet zich mee achter het Charter ethisch ondernemen in de zorg.

 

Intern: Nieuw charter ethisch ondernemen in thuisverpleging-image

Enkele zorgorganisaties hebben we een kwaliteitslabel ontwikkeld rond ethisch ondernemen in de thuisverpleging. Aan de hand van een charter maken we duidelijke afspraken rond enkele specifieke thema’s zoals de vrije keuze van patiënt en zorgverlener, de betaling voor zorgaanvragen, de afwerving van medewerkers en patiënten, etc.

Vandaag is er een deontologische code voor de Belgische verpleegkundigen. Die blijft uiteraard bestaan. Met dit charter willen we een stap verder gaan en een extra engagement nemen. Door bijkomende afspraken te maken, willen we op een objectieve, transparante en kwalitatieve manier omgaan en communiceren met patiënten, medewerkers in de thuisverpleging, andere zorgpartners en de overheid.

Dit charter schetst het kader om deze belofte in de praktijk waar te maken. Bovendien biedt het de nodige handvaten om steeds met een kritische blik naar onze eigen werking te kijken en die af te toetsen aan de gemaakte afspraken.

Meer informatie is te vinden op de website www.charterthuisverpleging.be.

De initiatiefnemers van dit charter zijn i-mens, Mederi, Wit-Gele Kruis, Zorgconnect, en VBZV. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 10.000 thuisverpleegkundigen in Vlaanderen.  

Omgaan met dementie uit het leven gegrepen

‘Goeiemorgen!!’ roep ik enthousiast als ik binnenkom.

Al enkele jaren komen we langs achter. Via de bijkeuken, die vol staat met blozende zelfgekweekte tomaten, om zo in de keuken en de woonkamer uit te komen.

 

‘Marceeel, goeiemooorrrgeeen’

 

Nog steeds geen Marcel te horen of te zien.

Hmmm, niet normaal…

 

Probleem is een beetje dat de Marcel zijn grijze massa niet meer zo vlot meewerkt. De laatste maanden heeft er een muis zich in genesteld alsof het een heerlijke emmentaler is, en eet heel rustig zijn buikje vol.

Verzadigd is dat muisje nog lang niet, vermits de gaten vermeerderen.

 

Maar goed, de Marcel…

Ik ga bescheiden op de toiletdeur aankloppen, je weet nooit.

Lastige is dat de Marcel zijn toiletdeur een deur is van een vroeger dokterskabinet. Geïsoleerd met mousse en bordeauxrood leder, sierlijk samengeperst  met bronzen nagels tot een  mooi  ruitvormig patroon.

 

lederen deur

 

Daar kan je nu eens op het gemak tot rust  komen, zonder dat iemand het door heeft.

Door een klein kiertje glurend merk ik dat Marcel niet van de rust aan het genieten is.

 

Na wat trappen lopen en zoeken tref ik Marcel aan in de garage, dik aangekleed en zijn fiets aan de hand.

Ik vraag hem waar hij naartoe gaat.

‘Naar mijn vrouw, we hebben afgesproken’ antwoord hij heel vastberaden.

 

Marcel zijn vrouw is lange tijd geleden overleden, ik heb haar nooit gekend. In zijn huisje zijn ook geen foto’s te bespeuren, en dat gesprek is er eigenlijk nooit geweest.  Hij is ook geen babbelaar,  nooit geweest en zal hij nooit worden.

Dan maar met de natte vinger…

 

‘Marcel,ist goed dak u eerst is door den douche haal en da we proper kleren zoeken? Zo kunde ook niet naar uw madam gaan hè’

Marcel bekijkt zijn handen, die vuil zijn van in zijn serre te wroeten. De nagels zien zwart van de blozende tomaatjes te plukken, en zijn kloven vertellen vele verhalen.

 

Dat ik gelijk had vond Marcel, een jonge nette dame zoals zijn madam verdient een nette heer waar de poetssterren rond fonkelen…

 

Marcel is geen alleenstaand geval, helaas.

In de loop van de jaren merk je dat men hier en daar vergeet, even in de war is, een keertje iets herhaald in het verhaal.

Het begint klein, het sluipt opvallend onopvallend en onuitgenodigd het leven binnen,er is niets aan te doen.

 

Mensen met eender welke vorm van dementie zijn niet altijd even gemakkelijk te benaderen. Ze weten niet altijd meer wie je bent, wat je komt doen.

Ze reageren blij en oprecht als ze je zien, ze kunnen boos zijn of ze wimpelen je af.

Zinnetjes zoals ‘alle Marie, ik kom u wassen, weet je dat niet meer??’bezorgen mij kiekeboebbels!

 

Nee, Marie weet dat niet meer…

Maar door het haar op die manier te zeggen, maak je haar erop attent dat ze het niet meer weet, waardoor Marie zich ongemakkelijk gaat voelen. Of verdrietig… of boos….

 

Daarom, een aantal visies  die ik zeer liefdevol meegeef, ze kunnen maar van pas  komen.

 

 • Spreekt niet tegen, geef gelijk
 • Niet mopperen over het heden, leef en reis met  hen mee naar hun verleden
 • Niet corrigeren, maar afleiden en waarderen
 • Leg de focus op wat wél kan
 • Vraag niet om dingen te herinneren, herinner samen
 • Zeg niet ‘dat heb ik al gezegd’, herhaal gewoon
 • Niets moet, alles mag. Oordeel niet
 • Doe niets met dwang, dat duurt alleen maar extra lang
 • Preken is voor in ade kerk, geruststellen is het betere werk

COVID-update: laatste nieuws over vaccinaties

COVID-update: laatste nieuws over vaccinaties-image

 

Allergisch aan vaccin tegen COVID-19?

Dan kan dat officieel laten vastgesteld worden door een referantie-arts/allergoloog. De arts vult een aanvraagformulier (beschikbaar midden oktober) in waaruit blijkt dat de persoon in kwestie niet mag gevaccineerd worden.  Met dit attest worden alle COVID-testen die nodig zijn voor een Covid Safe Ticket of Europees Corona Certificaat terugbetaald door het ziekenfonds.
Vanaf het moment dat er vaccins komen die geen PEG of polysorbaat meer bevatten, zal vaccinatie van personen met een allergie tegen deze bestanddelen wel mogelijk worden.

Een extra prik voor…

 • bewoners van woonzorgcentra en serviceflats;
 • in residentiële voorzieningen voor mensen met een handicap;
 • in psychiatrische centra voor ouderen;
 • iedereen ouder dan 65 jaar;
 • personen vanaf 12 jaar uit de geselecteerde doelgroep met verminderde immuniteit:- met aangeboren afweerstoornissen (waaronder ook downpatiënten)
  – die chronische nierdialyse krijgen
  – met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
  – een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  – stamcel- en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
  – HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

De extra dosis is een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) zijn, ongeacht de eerste vaccins.
Voor de personen jonger dan 65 jaar, die volledig gevaccineerd zijn en geen verzwakt afweersysteem hebben, tonen de huidige wetenschappelijke studies aan dat hun bescherming tegen hospitalisatie en ernstige ziekte door COVID-19 tot op heden voldoende hoog blijft. Een herhalingsdosis is voor hen nu dus niet nodig.

Is mijn vaccinatiecentrum nog open?

Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. Met de beslissingen rond een extra dosis van het vaccin is een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen.
Er wordt gestreefd naar minstens 1 vaccinatiecentrum per eerstelijnszone. Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden voor personen die 12 jaar worden, niet-gevaccineerde studenten en werknemers of personen die na twijfel zich toch nog willen laten vaccineren.

Steeds nakijken welk vaccinatiecentrum op de uitnodiging vermeld staat zal zeker aan te raden zijn!

Isolatie en quarantaine bij Corona

Wat doet Thuisverpleging Antwerpen?

Diverse Diensten

 

thuisverpleging Antwerpen

Van inspuitingen, wondzorgen tot hygiënische zorgen.
We bieden ook complexere verpleegtechnische zorgen aan huis, zoals een infuus aanbrengen of chemotherapie.
Wij zijn gespecialiseerd in complexe zorgsituaties, zoals ouderenzorg en palliatieve zorgen.
In deze vakgebieden hebben wij een ruime expertise opgebouwd.

Wie verzorgt Thuisverpleging Antwerpen?

IEDEREEN die verpleegkundige hulp nodig heeft KAN OP ONZE HULP REKENEN

Dit kan gaan van 1 keer tot meermaals per dag (3 à 4 bezoeken per dag is niet uitzonderlijk).

We hebben een zeer uitgebreid zorgaanbod en staan 24/7 klaar om u te helpen (ook op feestdagen).
Zorgkosten worden rechtstreeks met uw ziekenfonds afgerekend, dankzij de derdebetalersregeling.

Voor meer informatie omtrent de zorgen die we verlenen, bezoek dan zeker onze website
https://thuisverpleging-antwerpen.org/diensten/